Boeklin.nl

boeklinlogo

WIJ NEMEN DE PRIVACY VAN PERSOONSGEGEVENS HEEL ERG SERIEUS EN GAAN ZORGVULDIG OM MET uw PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. 

Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

 

Boeklin.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. Onze site maakt gebruik van een beveiligde SSL-verbinding op pagina's waar persoonsgegevens worden verwerkt (zoals tijdens het bestelproces). 

Boeklin.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben wij uw naam, adres en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u door middel van onze nieuwsbrief te informeren over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, zie a.u.b. hieronder hoe u zich kunt afmelden.
  • Als u bij ons een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op onze beveiligde server. In uw profiel slaan we informatie op zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zodat u deze niet bij elke nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Communicatie per e-mail

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan ons bevestigen. U kunt zich ook zelf afmelden via onze laatste nieuwsbrief door onderaan te klikken op de link "Afmelden".

Communicatie per telefoon

Indien u ons uw telefoonnummer meedeelt, zullen wij alleen telefonisch contact met u opnemen indien dit nodig is om u te informeren over een bestelling die u bij ons geplaatst heeft.

Cookies

1) Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens een bezoek aan onze website door uw browser worden opgeslagen op uw computer.

2) Waar gebruiken wij cookies voor?

Wij gebruiken functionele cookies, cookies die technisch noodzakelijk zijn om onze website te laten functioneren. Zo hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. 

Google Analytics

Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat u ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden hier.

 

3) Afmelden cookies

U kunt uw browser (per computer en per browser) zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies belemmert echter wel de mogelijkheid om te kunnen bestellen in de webshop.
Instructies voor het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de menubalk van de meeste browsers.

Social media

Wij willen het voor u graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social media. Dit kan onder andere door middel van Social media (share) buttons. Van de volgende Social media platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke Social media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder kunt u de verschillende privacy verklaringen vinden:

·         Facebook

·         Twitter

 

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen zoals Facebook en Twitter. Door op een link te klikken gaat u naar een andere website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.  

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoud- en CRM  systeem bewaren we tenminste 8 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

Vragen

Indien u een vraag heeft over onze privacy policy, kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onze klantenservice helpt u graag verder als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

WIJZIGINGEN

 

Wij behouden ten allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Boeklin.nl: Boeklin; Product/producten: door Boeklin aangeboden of geleverde zaken; Klant: de (potentiÎle) klant van Boeklin; Product bestellen: de procedure waarbij een klant een product bestelt, de klant het product betaalt en Boeklin het product op het door de klant opgegeven adres aflevert; Product reserveren: de procedure waarbij de klant een product reserveert, de klant het product in het door Boeklin opgegeven filiaal afhalen en afrekenen; Consument: de klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf; Zakelijke Klant: de klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van Boeklin en op alle online met Boeklin gesloten overeenkomsten. 1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met Boeklin via het contactformulier op de website.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.

Artikel 2

Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van Boeklin zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk. 2.2 Een overeenkomst tussen Boeklin en de klant komt tot stand nadat de klant alle door Boeklin gevraagde gegevens heeft verstrekt en Boeklin de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres. 2.3 De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Boeklin te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.  

Artikel 3 Conformiteit 3.1 Opgaven van Boeklin met betrekking tot eigenschappen e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. 3.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, foto's, catalogi, reclamemateriaal, aanbiedingen en de op de website(s) van Boeklin opgenomen informatie, in welke vorm dan ook, binden Boeklin niet.  

Artikel 4 Intellectuele eigendom 4.1 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriÎle eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen. 4.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Boeklin, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Boeklin opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Boeklin of een aan Boeklin gelieerde instelling/onderneming.    

Artikel 5 Prijzen 5.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van Boeklin vermeld. 5.2 De op de website van Boeklin vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.  

Artikel 6 Overmacht 6.1 Indien Boeklin door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten. 6.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Boeklin zijn ingeschakeld. 6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.  

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 7.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Boeklin heeft voldaan. 7.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Boeklin gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. 7.3 De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Boeklin te bewaren.  

Artikel 8 Advisering 8.1 Alle op de website(s) van Boeklin gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Boeklin te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Boeklin verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Boeklin verleent daarvoor geen enkele garantie. 8.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Boeklin niet aansprakelijk.  

Artikel 9 Aansprakelijkheid 9.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 heeft de zakelijke klant geen enkele aanspraak op Boeklin wegens gebreken in de door Boeklin geleverde producten. 9.2 Boeklin is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Boeklin. 9.3 In alle gevallen waarin Boeklin ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Boeklin, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 9.4 Iedere vordering op Boeklin, tenzij deze door Boeklin is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.  

Artikel 10 Privacy 10.1 Boeklin respecteert de privacy van de klant. Boeklin zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacy Verklaring die op de website van Boeklin is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.  

Artikel 11 Levertijd en aflevering 11.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Boeklin de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Boeklin niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. 11.2 De Consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Boeklin niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Boeklin is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 11.3 De producten worden geleverd op het adres dat in de orderbevestiging is vermeld. De klant is verplicht de producten meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen. Op het moment van aflevering gaat het risico over op de klant. 11.4 Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Boeklin dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Boeklin heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te vorderen of om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen. 11.5 Boeklin is niet verplicht om een verzoek van de klant tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat Boeklin daartoe toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant. 11.6 Boeklin is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.  

Artikel 12 Betaling 12.1 Betaling van het product dient voor levering en uitsluitend door middel van overboeking en/of via iDEAL te geschieden. 12.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. 12.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van EUR 150,-. 12.4 De klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 12.5 Door de klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.    

Artikel 13 Reclame 13.1 Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient binnen 7 dagen na aflevering per e-mail aan Boeklin te worden bericht, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de klant opleveren. 13.2 Indien de klant reclameert is hij verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Boeklin te houden. 13.3 Retourzending aan Boeklin van verkochte producten kan slechts plaatsvinden op basis van een retouraanvraag in overeenstemming met de op de website van Boeklin beschreven retourprocedure. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken. Boeklin behoudt zich het recht voor om retouraanvragen niet te honoreren. Verzending of transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. De producten blijven te allen tijde voor risico van de klant. Boeklin zal de door haar goedgekeurde transport- of verzendkosten alleen vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Boeklin. 13.4 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten. 13.5 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op. 13.6 Na constatering van een tekortkoming in een product is de klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen. 13.7 Deze bepalingen gelden onverminderd de rechten die de consument op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.  

Artikel 14 Annulering en bedenktijd 14.1 De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Boeklin en de winstderving door Boeklin, te vermeerderen met BTW, aan Boeklin te vergoeden. 14.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na aankoop van het product ontbinden. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van Boeklin beschreven retourprocedure aan Boeklin te melden en het product binnen 14 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan Boeklin te retourneren. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn. 14.3 Boeklin is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen. 14.4 Boeklin is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.   Een product reserveren

Artikel 15 Levertijd en afhalen 15.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gaan in zodra Boeklin de opdracht per orderbevestiging heeft bevestigd. Levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van levertijd verplicht Boeklin niet tot schadevergoeding en geeft de klant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. 15.2 De consument is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Boeklin niet binnen 30 dagen na de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven. Boeklin is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 15.3 De Klant kan op afspraak de boeken afhalen. 15.4 Boeklin is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.  

Artikel 16 Betaling 16.1 Betaling van het product dient voor levering te geschieden.  

Artikel 17 Slotbepalingen 17.1 De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 17.2 Indien de klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Boeklin aansprakelijk als ware hij zelf klant. 17.3 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert. 17.4 Alle geschillen tussen Boeklin en de klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Boeklin bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt. 17.5 Op alle overeenkomsten die door Boeklin worden gesloten is alleen Nederlands recht van toepassing.  

 

 

Categorieën